Rainbow Tumblr Themes

nakedly:

you are not fat
you have fat 
you also have fingernails 
you are not fingernail 

(via smileitskyle)